В какво вярваме  -(Основи на Доктрината)-

Тази Църквакато следствие от религиозния й характеросновава дейността си върху долуизложените учения и принципи, които трябва да бъдат приети от всичките й членове и да вдъхновяват техните действия.

Доколкото сме християни евангелистиние приемаме проявлението на единствения Бог в три личности (ОтецСин и Свети Духпредставени в Писанията на Вехтия и Новия Завети изповядваме историческата вяра на Евангелието, която се провъзгласява на неговите странициСледователно, ние потвърждаваме ученията, които считаме за решителни за разбирането на вярата и които трябва да се изразяват в името на любовта, на практичното християнско служене и напровъзгласяването на Евангелието:

1. Върховната власт и благоволението на Бог ОтецБог Син и Бог Свети Дух при сътворениетопровидението, откровениетоизкуплението и последния (страшния) съд.

2.– Божественото вдъхновение на Светите писания в оригиналните им документи иследователнопълната им достоверност и върховната им сила, във всичко, което се отнася до вярата и поведението.

3.– Всеобщата греховност и виновността на падналия човек, която предизвиква Божия гняв и осъждане.

4.– Представителната жертва на въплътения Божиединствено достатъчно основание за изкупление на виновността и на властта на греха, както и на вечните им последствия.

5.– Оправдаването на грешника само по Божията милостпосредством вярата в разпънатия на кръста и възкръснал от мъртвите Христос.

6.– Делото на Бога Светия Дух, който озаряваоткъсва от пороцитеживее във вярващия и го му придава святостКойто освен това предоставя на верните даровеслужби идействиякакто за изграждането на Христовото Тяло, така и за да се доказва и да се работи за разпространението на Евангелието и на Божието Царство.

7.– Бракът, като първа божествена институция, създадена от Богчрез коятосвободно и доброволноедин мъж и една жена, родени като такива, се съединяват по стабилан и постоянен начин, за да живеят заеднода се обичатда се уважаватда си оказват взаимна помощ и да създадат благословен дом за себе сии в съответния случайза своите деца и околната среда, която ги заобикаля. (Битие 2, 24).

8.– Семейството, което беше проектирано за да съставлява зародиша и основата на обществотопоради което Църквата трябва да развива пасторско послание за подкрепа  с цел да укрепва институцията на семействотос увереността, че увеличаването на здравите семейства според модела на Евангелието, също така ще облагодетелства доброто здравена обществото.

9.– Правителството или гражданската власт, съществуващи по Божието разпореждане, за интересите и добрия порядък на човешкото обществотои че трябва да се молим за магистратите, като ги почитаме по съвест и като им се подчиняваме, освен за неща, които са против волята нанашия Господ Иисус Христосединственият господар на съвестта и княз на царете на земятаИисус Христос нареди да се даде Кесаревото кесарю и Божието Богу, като с това постави началото на свободата на действие на гражданската властно също и на неговата Църквакоято във всеки един момент е и трябва да бъде отговорна за своите собствени действиякато трябва да защитава нейната пълна самостоятелност и свободата, както по отношение на начина й на организация, така и по отношение на начина на вземане на решенията й. Поради това ние вярваме, че духовнитерешения, или тези, които засягат въпросите, свързани с учението на тази организация, не подлежат на по-нататъшно ревизиране от гражданските власти

10.– Свещеническата служба Свещеническата служба (Sic! – бел. на Прев.) на всички вярващи, които в единството на Светия Духсъставляват всеобщата ЦъркваТялото, на което Христос е главатазадължени от заповедта на своя Господ да проповядва Евангелието по целия свят.

11.– Надеждата за видимото връщане на нашия Господ Иисус Христос на власт и за божията благодатвъзкресението на мъртвите и осъществяването на Божието Царство.

12.– Естеството на нашия Господ Иисус Христоскойто е Бог проявен в плътРоден непорочно, като човешкият му живот беше без грях. Вярваме в божествените му чудесаизкупителната му смърттелесното му възкресение, su възнесението му в лоното на Отца и посредническото му дело като единствен върховен Първосвещеник между Бог и човеците.

В какво вярваме