Правилата на Ремар център

 

1. При постъпването Ви в центъра ще бъде прегледан вашият личен багаж, както и вас самите (тези проверки могат да бъдат правени повторно по преценка на Вашият отговорник, когато той сметне това за нужно ).
2. Лицето трябва активно да изпълнява му задачи в общноста.
3. Лицето трябва да приеме човек, който  му е поставен като отговорник.
4. Строго забранено е употребата на хапчета, цигари, алкохол и дрога.
5. Личните пари, с които постъпвате в Центъра по Ваша преценка ще бъдат върнати на семейството Ви или използвани за нуждите за Центъра.
6. За новопостъпилите лица няма да се издават никакви документи или  удостоверения за пребиваване в център преди изтичане на три месеца от постъпването им в Центъра. 
7. Телефони и разговори са разрешени само от страна на родителите или роднини на всеки 14 дни.
8. Посещението на родители или роднини в Центъра е възможно след 6 месеца от постъпването лицето след предварителна договорка с отговорника на Центъра.

9. В центъра е забранено слушането на светска музика и четене на литература, различна от такава с християнска тематика.
10. В Центъра се осъществява контрол върху входяшата и изходяща коренспонденция.
11. Новопостъпилото лице се съгласява с необходимостта да бъде преместено в друга къща, ако отговорника счете това за необходимо.
12. Семейните двойки постъпват в Центъра разделени, като контактите по между им се осъществяват по преценка на отговорника на Центъра. Доказателство за семейно положение е единствено Удостоверението за сключен граждански брак.

 

Толкова важни ли са правилата?

Ще ти дам разум и ще осветя пътя ти, по който ще тръгнеш, ще намекна с очи.

                                                                                               Псалм 32;8

За всички други информации , които Ви интересуват